Privacy

scmdpr
scmdpr

Privacy

บริษัท Scmdpr ซึ่งเป็นผู้เปิดบริการเว็บไซต์ Scmdpr.com ซึ่งเราได้ให้บริการเกี่ยวกับความรู้ ข่าวสารออนไลน์ด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร บทความนี้เราจะขอว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางบริษัทของเราให้ความสำคัญอย่างมาก โดยทางบริษัทของเราขอทำการชี้แจ้งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการจากเว็บไซต์ของเรา

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทางเว็บไซต์มีความหมายว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ Scmdpr.com ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางเว็บไซต์หรือบริษัทในเครือของเรา  ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานในเรื่องต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ  ซึ่งทางบริษัทของเรานั้นมีนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

ทางบริษัท Scmdpr จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในการระบุตัวตนของท่านได้นั้น จะเป็นการเก็บข้อมูลผ่านช่องทางการลงทะเบียนสมัครสมาชิกบนระบบหรือเว็บไซต์  Scmdpr Member ซึ่งหมายถึงถึงข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลในการทำรายการต่าง ๆ หรือประสบการณ์การเข้าใช้งานต่าง ๆ เว็บไซต์ของเกี่ยวกับเรา

 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ / หรือเปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ Scmdpr.com รวมไปถึงระบบหรือบริการต่างๆ ของทางบริษัท ซึ่งมีช่องทางโซเซียลมีเดียด้วย โดยการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้ตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเราให้ได้มากที่สุด  

โดยถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบในทันที เพื่อทำการขออนุญาตความยินยอม พร้อมทั้งทำการจดบันทึกการยินยอมนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ซึ่งทั้งนี้ทางบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปทำการเปิดเผย หรือใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้

 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามนโยบายที่ทางบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการนั้นไว้เป็นอย่างครอบคลุม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อที่เราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงพร้อมทั้งป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะจากการถูกทำลาย สูญหาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไขข้อมูล นำใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบให้ดีที่สุด 

ก่อนที่บริษัทจะทำการจัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น ทางบริษัทของเราจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อนทุกครั้ง โดยจะดำเนินการแจ้งขอความยินยอมในรูปแบบของหนังสืออิทรอนิกส์ที่มีลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

 • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ Scmdpr.com นั้นจะต้องมีการจัดเก็บรวบรวบข้อมูลในการใช้งานของท่านโดยก่อนที่จะการเก็บข้อมูลนั้น ทางบริษัทจะการขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลเหล่านี้ก่อนทุกครั้ง และเราจะทำการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของท่านบนอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในขั้นสูงสุด

ทั้งนี้ ถ้าหากทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนำไปให้กับบริษัทเพื่อเป็นไปตามปฏิบัติตามกฎหมายหรือการสัญญา และท่านจะต้องเข้าทำสัญญากับทางบริษัท ทางเราจะทำการแจ้งท่านให้ทราบก่อนพร้อมกับแจ้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากทางบริษัทของเราไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

 • การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่มีการมา ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จากท่านก่อนจะได้รับการยินยอมจากท่านก่อนแน่น นอกเสียแต่ว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอความยินยอมจากท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26

กรณีที่ทางบริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล ทางบริษัทจะต้องได้รับการชี้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลของท่านจากบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นเสียก่อน ซึ่งในการที่จะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทของเราต้องทราบก่อน และจะต้องปฏิบัติตามโดยที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือที่ได้ทำการแจ้งไว้

โดยทางบริษัทของเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับบริษัทผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลของเรา เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์นั้นนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ  รวมไปถึงการทำวิจัยและใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ หรือจะนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และการส่งเสริมด้านการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือบริการต่าง ๆ ให้แก่ท่าน

 • การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

ทางบริษัท Scmdpr อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งนี้นั้นจะต้องได้รับการยินยอมจากท่านเสียก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
 • วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
 • วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเชื่อมโยง

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูล ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนอย่างแน่นอน

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ Scmdpr.com อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลในอนาคต ติดต่อเราโดยทางเราจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะทำการประกาศกับท่านให้ทราบโดยตรง